Monday, June 21st– No Mass

Tuesday, June 22nd– 8:30 am Mass

Wednesday, June 23rd– 8:30 am Mass

Thursday, June 24th– 8:30 am Mass

Friday, June 25th– 8:30 am Mass

Saturday, June 26th- 8:30 am Mass

Sunday, June 27th – 8:00 am Mass & 10:00 am Mass